ความรู้

หลักสูตร

How to deal with Depression & Burn Out
  • 8/08/2022

เข้าใจลักษณะเบื้องต้นของอาการซึมเศร้าและภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ เรียนรู้วิธีการจัดการตนเองไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดมากเกินไปที่จะนำไปสู่อาการเจ็บป่วย รวมถึงฝึกทักษะการรับฟังเพื่อช่วยเหลือด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา คือ Active Listening Skills และ Emphatic Understanding

ระยะเวลาของหลักสูตร

6 ชั่วโมง

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

• Understanding Our Mind: เข้าใจการทำงานทางจิตใจของมนุษย์

• วิธีการแยกแยะอาการเจ็บป่วยทางจิตเบื้องต้น: เรียนรู้วิธีการคัดกรองผู้ที่มีแนวโน้มอาการทางจิตเบื้องต้น

• Coping Skills for Prevention: เรียนรู้วิธีจัดการชีวิต เพื่อบริหารความเครียดได้อย่างเหมาะสม

• เคล็ดลับจับใจ: ฝึกทักษะการฟัง ปรึกษา Active Listening Skills และ Emphatic Understanding ตามหลักจิตวิทยาการ ด้วยโมเดล QEES เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้น

How to Build Workplace Motivation
  • 8/08/2022

เข้าใจลักษณะของแรงจูงใจ ฝึกการประยุกต์ใช้แรงจูงใจต่อตัวเองและทีมเพื่อความสำเร็จ รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพ ภายใต้การเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ได้จริงจากทีมนักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีประสบการณ์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

พนักงานจำนวน 30 คน

ระยะเวลาของหลักสูตร

6 ชั่วโมง

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

• Perception: เข้าใจหลักการรับรู้ ที่ทำให้มนุษย์มีแรงจูงใจแตกต่างกัน

• Sources, types of motivation and how to gain them: รู้จักแหล่งที่มาและลักษณะของแรงจูงใจ และวิธีสำรวจลักษณะแรงจูงใจของมนุษย์

• Getting out from comfort zone: สร้างประสบการณ์การฝึกออกจากโซนสบายเพื่อเติบโต

• Techniques to build our own motivation: เรียนรู้และฝึกเทคนิคการสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง

• Boost up team motivation: ฝึกทักษะการสร้างแรงจูงใจแก่ทีม

• Calibrate motivation to work: ฝึกนำทักษะการสร้างแรงจูงใจไปใช้ในชีวิตการทำงาน 

^